Undervisning

Lyngheisenteret tilbyr undervisningsopplegg til barnehagar, skular, universitet og høgskular. Gjennom heile året kan vi drive utandørs undervisning om ulike tema knytt til kulturlandskap, landbruk, miljø, historie og geografi. Lygra ligg ved Lurefjorden, med interessante marine tilhøve som kan trekkjast inn i undervisninga.

Uteaktivitetane rommar alt frå praktisk gardsarbeid og tradisjonell bruk av utmarka, til enklare registreringsarbeid for bruk i vidare utforsking av miljøtilhøva på Lygra. Alle oppgåvene skal medverke til ei heilskapleg forståing av korleis det tradisjonelle kulturlandskapet er eit resultat av gardsdrifta og ei berekraftig utnytting av ressursane på kysten.​

Les meir om våre undervisningsopplegg: 

  • grunnskule
  • vidaregåande skule
  • høgskule/universitet