Fagdagar

Bevaringstenestene arrangerer fagdagar med jamne mellomrom. Dette er ein fagkonferanse over to dagar som tek for seg ulike problemstillingar og arbeidsfelt innan samlingsforvaltning.

Fagdagane samlar fagpersonar frå heile landet. Dei siste åra har fagdagane vore arrangert i samarbeid med Seksjon for samlingsforvaltning under Norges Museumsforbund.

Fagdagar 2020: Samlingar på flyttefot

Den 13.-14. februar 2020 vart det gjennomført vellukka fagdagar om samlingar på flyttefot. Arrangementet var holdt på KODE 1. Fagdagane var opne for påmeldingar frå heile landet, og til saman var det 120 påmeldte, det høgaste talet påmeldte vi har hatt på fagdagar arrangert av Bevaringstenestene. Det vart også holdt ein workshop for ei mindre gruppe deltakarar, leia av Joachim Huber frå det sveitsiske firmaet Prev-Art, som også holdt det første foredraget. Huber har brei erfaring med planlegging av magasin, og er ein svært pedagogisk og inspirerande foredragsholdar.

Fagdagane gav mykje ny og praktisk kunnskap om eit tema som er svært aktuelt for mange museum. Mange planlegg eller bygger nye magasin, og deling av erfaringar kring flytting av samlingar på ein god og forsvarleg måte er nyttig for både store og små museum. Fagdagane gav gode innspel både om ein planlegg store prosjekt der det inngår nye magasin, eller om ein står foran mindre interne flyttar. I løpet av dei to dagane var det også høve for deltakarane å utveksle eigne erfaringar og bygge nettverk.

Tidlegare fagdagar:

  • 2017: Farlege stoff i museumssamlingar
  • 2014: Stell og vedlikehald av historiske bygningar og interiør
  • 2013: Sikring og forsikring
  • 2012: Lys
  • 2011: Skadeinsekt i samlingar - angrep og motangrep
  • 2010: Muggsopp i samlingar og bygningar
  • 2009: Klima i museum